Reklamačný poriadok

 
 
 
 

 
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamáciu je nevyhnuté uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, ako sa vada objavila. Prípadné predĺženie používania produktu môže spôsobiť prehĺbenie vady a jeho následné znehodnotenie, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na produkty je 24 mesiacov a začína bežať dňom ich prevzatia.

3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou produktu, tzn. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní produktu vrátane jeho údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielností v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci pre prevzatí produktu zistil, že produkt nie je rovnaký s pôvodne objednaným produktom alebo vykazuje vadu, musí okamžite o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia objednávky.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného produktu závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Vadou sa rozumie zmena vlastností produktu, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nie je možné považovať zmenu (vlastnosti) produktu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je produkt vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú v prípade, že je reklamovaný produkt kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný produkt vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. ESPACE Retail s.r.o. prevádzkujúci e-shop shop.kolovna.sk je oprávnený odmietnuť prevzatie produktu k reklamácii v prípade, že produkt nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 103/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Poverený pracovník môže v zdôvodnených prípadoch dohodnúťso zákazníkom dlhšiu lehotu reklamácie. 

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním produktu spolu s vyplneným reklamačným listom prostredníctvom aplikácie Retino a kópiou dokladu o nákupe produktu (faktúrou) na adresu: Kolovna - Avion Shopping park, Rudná 3186/73, 700 30 Ostrava - jih, Česká republika.

 
 

 
 
POSTUP PRI REKLAMÁCII PRODUKTU

1. Reklamovaný produkt očistite (viď. bod 8 v reklamačnom poriadku).

2. Očistený reklamovaný produkt zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť však pôvodná krabica). K produktu priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, ktorý získate pri vyplnení online reklamácie v úvode tejto stránky. 

3. Zabalený produkt odošlite na adresu: Kolovna - Avion Shopping park, Rudná 3186/73, 700 30 Ostrava - jih, Česká republika. V žiadnom prípade neposielajte produkt na dobierku! V tomto prípade nebude produkt prevzatý! Doporučujeme preto produt zaslať doporučene a balík poistiť do výšky hodnoty reklamovaného produktu.

Hneď, ako nám reklamovaný produkt dorazí, vás informujeme prostredníctvom e-mailu. Rovnako tak začína bežať 30 dňová lehota pre vybavenie reklamácie (prípadne po dohode dlhšia). O všetkých zásaných aspektoch reklamácie, akými je napr. zasielanie distribútorovi na posúdenie alebo vybavenie reklamácie, budete znova informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.