Obchodné podmienky

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len„obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti ESPACE Retail s.r.o. so sídlom Steinerova 604/12, Háje, 149 00 Praha 4,Česká republika, identifikačné číslo: 02294061, zapísané v obchodnom registry vedenom u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 217835 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájemné práva a povinnosti zmluvných strán vznikuté v súvislosti na základe kúpnej zmluvy (ďalej len„kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len„kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.shop.kolovna.sk (ďalej len„webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len„webové rozhranie obchodu").

1.1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť produkty od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní produktov v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišené dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neodmysliteľnou súčasťou  kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia ochodných podmienok.

 
 

 
 
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie produktov (ďalej len„užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie produktov aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní produktov, je kupujúci povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní produktov sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčenlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok) alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbuhardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho popr. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.7. Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckého účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť užívateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 

 
 
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Celá prezentácia produktov umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o produktov, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých produktov a nákladov za ich vrátenie v prípade, že tieto produkty zo svojej podstaty nemôžu byť vrátené zvyčajnou poštovnou cestou. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny produktov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením produktov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním produktov uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, ak sú produkty doručované v rámci územia Českej republiky a Slovenskej repbuliky.

3.4. Pre objednanie produktov vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

- 3.4.1. objednávanom produkte (objednávaný produkt „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu)
- 3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny produktu, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného produktu
- 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s doručením produktu (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Objednávku odošle kupujpci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektornickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve produktov, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku produktu, ktorý je predávaný za menej než 10% obvyklej ceny alebo je predávaný za cenu nižšiu ako 1 € (cena dopravy sa nepovažuje za cenu produktu).

3.10 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku produktu, na ktorý bolo uplatnených viac zľavových kupónov než jeden.

 
 

 
 
4. CENA PRODUKTOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu produktov a prípadné náklady s jeho dodaním podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávky;

- bezhotovostne platobnou kartou prostedníctvom platobného systému Comgate.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujpci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním produktov v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním produktov.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Toto sa netýka ustanovenia čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu produktov vopred.

4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí produktov. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu produktov spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúúnu cenu splnený v okamžiku pripístania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním produktov kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny produktov poskytnuté predávajúcim kupujúcemmu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu doklad - fakturu. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - fakturu, vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny produktov a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 
 

 
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke produktov, ktoré boli upravené podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluve o dodávke produktov, ktoré podliehajú rychlému znehodnoteniu, rovnako ako produktov, ktoré boli po dodaní zmiešané s inými produktami, od kúpnej zmluvy o dodávke produktov v uzavrenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť. 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia produktov, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov produktov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky produktov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpnie kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie (TU). Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci okrem iného zaslať fyzicky na adresu predávajúceho alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty shop@kolovna.com.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Produkty musia byť predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením produktov predávajúcemu, a to i v prípade, kedy produkty nemôžu byť vrátené pre svoju pohvau obvyklou poštovnou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujpceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade uhradenia produktov na dobierku budú peňažné prostriedky vrátené na bankový účet, v ostatných prípadoch budú vrátené rovnakým spôsobom, ako ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež orpávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení produktov kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúceho ďalšie náklady. V prípade, že kupujcúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúceho skôr, ako mu kupujúci vráti produkty alebo preukáže, že produkty predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na produkte je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujpci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia produktov kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na účet určený kupujúcim v prípade platby pri prevzatí (dobierka). V prípade platby predom, predávajúci vráti kúpnu cenu rovnakým spôsobom ako bola prijatá alebo na bankový účet kupujúceho, pričom voľba je na predávajúcom.

5.7. Ak je spoločne s produktom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s produktom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku produktov, na ktoré bolo uplatnené viac zľavových kupónov než jeden alebo pokiaľ je použitá viac ako 20% zľava na už zľavnených produktoch. 

 

 
 
6. PREPRAVA A DODANIE PRODUKTOV

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvlášnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať produkt na miesto určené kupujúcim v objednávky, je kupujúci povinný prevziať produkt pri objednaní. V prípade, že kupujúci neprevezme produkt pri jeho dodaní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci neprevezme produkt pri jeho dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist“), pričom všetci kupujúci zapísaný na blacklistu sú v prípade ďalšieho nákupu povinný vopred zaplatiť svoju objednávku na účet predávajúceho.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať produkt opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávky, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním produktu, rsp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí produktu od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov produktu a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu dokazujúceho neoprávnené vnikntie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave produktu môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho v prípade, že sú predávajúcim vydané.

 
 

 
 
7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov)

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že produkt pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci produkt prevzal:

- 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
- 7.2.2. sa produkt hodín k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa produkt rovnakého druhu bežne používa,
- 7.2.3. produkt zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
- 7.2.4. je produkt v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
- 7.2.5. produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u produktu predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie produktu spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého produktu na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú produkt mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy produktu.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia produktu, predpokladá sa, že produkt byl vadný už pri jeho prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebných produktov v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných produktov, prípadne aj v sísle alebo na mieste podnikania.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 
 

 
 
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k produktu zaplatenému celou kúpnou cenou produktu. 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochranných osobných údajov vykonáva Urad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 
 

 
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa a bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a dátum narodenia (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúceho aj pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho, môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich objednané produkty, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neuatomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnutné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne v prípade, ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- 9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
- 9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu  odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

 

 
 
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE SÚBOROV

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s produktami, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť nez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 
 

 
 
11. OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

11.1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 
 

 
 
12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho. 

 
 

 
 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riady českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Kolovna - Avion Shopping park, Rudná 3186/73, 700 30 Ostrava - Jih, Česká republika, adresa elektronickej pošty: shop@kolovna.com, telefon +420 778 069 301.

V Prahe dňa 01. mája 2020