Ochrana osobných údajov

 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

O vaše osobné údaje sa stará správca osobných údajov. Správcom osobných údajove je ESPACE Retail s.r.o., se sídlem Steinerova 604/12, Háje, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 02294061.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a dátum narodenia (ďalej všetko spoločne iba ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho, môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich produkty nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho postúpené tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresené s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 
  • požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu postúpiť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.